Termes i condicions d’ús

 1. Termes i Condicions d’ús

Aquests Termes i Condicions d’Ús regulen les regles a què està subjecta la utilització de l’APP GESTIÓ D’ENTITATS (d’ara endavant, l’APP), que es pot fer servir des del domini admin.gestioentitats.sifac.catL’APP és titularitat de SOFTOVI, SL amb CIF B02642809, direcció Passeig Verdaguer, 146 ent., 08700, Igualada, Barcelona i empresa inscrita al Registre mercantil de Barcelona, ​​al foli 151, volum 47.493, full B-553.59 .

El registre per a la utilització de l’APP atribueix la condició d’ usuari a l’associació o empresa que ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest document i en la Política de Privadesa i l’Avís legal d’aquesta pàgina web. L’Usuari hauria de llegir aquestes condicions cada vegada que utilitzi l’APP, ja que podrien ser modificades d’ara endavant. 

GESTIÓ D’ENTITATS és una plataforma web que permet a les associacions i empreses realitzar la seva gestió interna (cobraments, altes, baixes, gestionar esdeveniments, enviar correus electrònics als socis i treure informes i llistats del seu interès).  

 1. Usuaris autoritzats

Els Usuaris podran accedir a l’ús de l’ APP fent el registre corresponent i aportant la informació necessària per fer-ho. 

El registre es pot fer mitjançant un correu electrònic i una contrasenya o autenticat mitjançant el servei d’un tercer (Google Oauth 2.0), sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’APP .

Les dades personals dels Usuaris seran tractades d’acord amb el que exposa la Política de Privadesa i les cookies disponibles al Lloc Web. 

 1. Càrrecs

Ets responsable del pagament de tots els costos o despeses en què incorris com a resultat de descarregar i fer servir l’App, inclòs qualsevol càrrec de xarxa d’operador o itinerància. Consulta amb el teu proveïdor de serveis els detalls sobre això. 

 1. Estadístiques anònimes

SOFTOVI, SL es reserva el dret a fer un seguiment de la teva activitat a l’Aplicació i a informar-ne els nostres proveïdors de serveis estadístics de tercers. Tot això de forma anònima. 

 1. Protecció de les dades personals

Volem ajudar-te a dur a terme tots els passos necessaris per protegir la teva privadesa i informació. Consulta la nostra Política de Privadesa per conèixer quin tipus d’informació recopilem i les mesures que prenem per protegir la teva informació personal.

Per accedir als serveis caldrà que l’Usuari, es registri a l’APP a través d’un formulari de recollida de dades on es proporcioni la informació necessària per a l’ús d’aquesta, dades que en qualsevol cas hauran de ser veraces, exactes i complets sobre la seva identitat i que els Usuaris hauran de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la Política de Privadesa de l’APP. 

SOFTOVI, SL serà Encarregat de tractament en relació amb les dades dels Usuaris continguts dins de l’APP. Relació regulada de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Usuari o “Responsable del Tractament” informa a SOFTOVI, SL, que queda habilitat com a “Encarregat del Tractament”, per tractar dades personals del Usuari (dades identificatives (raó social, dades contacte, adreça, NIF i dades financeres) i els seus associats (nom i cognoms, email, DNI, telèfon(opcional), adreça(opcional), compte corrent(opcional), imatge (opcional) ) els quals són necessaris per al bon desenvolupament de l’objecte descrit en els termes i condicions. 

Aquest tractament podrà consistir, entre d’altres, a recollir, conservar, analitzar, emmagatzemar, comunicar i, si cal, suprimir, cancel·lar, rectificar, portar les dades que recull, així com limitar el tractament que efectua per compte del Responsable del Tractament.

El Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament es comprometen mútuament a mantenir a disposició de l’altre i del titular de les dades tota la informació i la documentació que sigui necessària sobre el tractament de dades i el compliment de les seves obligacions establertes pel RGPD. Així mateix, el Responsable del Tractament es compromet a (i) comunicar a l’encarregat del tractament les exigències i requisits de la normativa europea en matèria de protecció de dades, en cas que aquest últim la desconegui, per ser establert en un país tercer a la Unió Europea, (ii) a vetllar durant tot el tractament pel compliment de la normativa; (iii) a realitzar una avaluació de l’impacte del tractament o consultes prèvies en cas necessari (iv) i a exercitar el deure d’informació a l’associat. 

L’Encarregat del Tractament s’obliga a (i) utilitzar les dades personals només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec, (ii) a tractar-les d’acord amb les instruccions del responsable, amb la diligència deguda, garantint tant l’adopció de mesures de seguretat internes com un nivell de protecció adequat a aquestes dades, (iii) a informar el Responsable de qualsevol bretxa o violació en la seguretat de les dades, (iv) a portar per escrit un Registre d’Activitats incloent una descripció del tractament que efectua de les dades, (v) a no comunicar amb tercers aquestes dades, excepte si compta amb l’autorització expressa del Responsable del Tractament, i en els supòsits previstos per la llei, (vi) a comunicar al Responsable del Tractament, pel correu electrònic habitual de contacte, dins dels terminis establerts, les sol·licituds d’exercici dels drets (és a dir, l’accés, la rectificació, la supressió, l’oposició, la limitació del tractament, la portabilitat de les dades, i no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades) en relació amb les dades objecte de l’encàrrec, (vii) no subcontractar cap de les prestacions que formin part de l’objecte d’aquest contracte que comporti el tractament de dades personals, llevat dels serveis auxiliars necessaris per al funcionament normal dels serveis de l’encarregat. Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar prèviament i per escrit al responsable, amb una antelació d’un mes, indicant els tractaments que es pretén subcontractar i identificant de forma clara i inequívoca l’empresa subcontractista i les dades de contacte. La subcontractació podrà dur-se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini establert, (viii) mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal als que hagi tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús desprès de que finalitzi el seu objecte, (ix) implantar les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades tractades (art. 32 del RGPD).

Si l’Encarregat del Tractament o qualsevol dels seus subcontractistes (si n’hi hagués) infringeix el que indica aquesta clàusula o la normativa, serà considerat Responsable del Tractament i assumirà les responsabilitats directes i indirectes que poguessin derivar-se per al Responsable a causa de l’incompliment per part de l’Encarregat.

Una vegada extingida la relació, l’encarregat del tractament ha de suprimir del sistema d’emmagatzematge i base de dades, el conjunt de dades personals que va poder obtenir en el marc de la prestació dels seus serveis, llevat d’exigència o termini legal contrari a aquesta supressió.

 1. Alteracions del contingut

Queda prohibit alterar o modificar cap part de l’APP o dels seus continguts, eludir, desactivar o manipular de qualsevol altra forma (o tractar d’eludir, desactivar o manipular) les funcions de seguretat o altres funcions del programa i utilitzar l’APP o els seus continguts per a una finalitat comercial o publicitària. Queda prohibit l’ús de l’APP amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos de SOFTOVI, SL o de tercers. Queda igualment prohibit fer qualsevol altre ús que alteri, danyi o inutilitzi les xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de SOFTOVI, SL o de tercers. 

 1. Propietat intel·lectual i industrial

L’APP i els seus continguts (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links , continguts, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius són propietat de SOFTOVI, SL, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús de l’APP. L’Usuari haurà d’abstenir-se de: 

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar l’APP o els seus continguts, excepte en els casos contemplats a la llei o expressament autoritzats per SOFTOVI, SL o pel titular dels drets esmentats. 
 2. Reproduir o copiar per a ús privat l’APP o els seus continguts, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això en comporti la reproducció. 
 3. Extreure o reutilitzar tot o part substancial dels continguts integrants de l’APP. 

8. Llicència d’ús

Amb subjecció a les condicions establertes a l’apartat anterior, SOFTOVI, SL concedeix a l’Usuari una llicència d’ús de l’APP, no exclusiva, gratuïta, per a ús personal, circumscrita al territori nacional i amb caràcter indefinit. Aquesta llicència es concedeix també en els mateixos termes pel que fa a les actualitzacions i millores que es realitzessin a l’aplicació. Aquestes llicències d’ús podran ser revocades per SOFTOVI, SL unilateralment en qualsevol moment, mitjançant la mera notificació a l’Usuari. 

El prestador és l’únic propietari de l’aplicació software. Aquesta llicència és només una cessió d’ús realitzada sense exclusivitat, que habilita per a l’ús de l’aplicació sense cap limitació territorial, que té una durada indefinida, mentre cap de les parts decideixi revocar els drets i que únicament permet l’ús i l’execució de l’aplicació de forma en línia i exclusivament a través del lloc web (aquestes condicions poden variar en funció de les característiques concretes de l’aplicació en línia).

En cap moment el prestador atorga dret de propietat sobre el programari, sinó que cedeix el dret d’ús del mateix en les condicions descrites en aquesta llicència, no entenent-se en cap cas que s’habiliti per a la reproducció i difusió pública, cessió, venda, lloguer o préstec, comprometent-se a no cedir-ne l’ús parcial o total de cap manera, així com a no divulgar, publicar, ni posar de cap altra manera a disposició d’altres parts.

A títol enunciatiu, però no limitatiu, tots els logotips, noms comercials, continguts sonors, audiovisuals, senyals i signes, inclosos a l’aplicació, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial dels seus respectius amos, per la qual cosa queda terminantment prohibit que l’usuari del programari pugui descompilar, reproduir, copiar, modificar o manipular de cap altra manera qualsevol dels continguts de l’aplicació, totalment o en part, així com modificar-lo, ja sigui en la seva aparença externa com en el seu funcionament operatiu.

 1. Virus i programari maliciós

Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. SOFTOVI, SL no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’ús de l’APP. Igualment, SOFTOVI, SL no serà responsable dels danys produïts als Usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei. 

 1. Modificació condicions d’ús

IMPORTANT: Podem, sense que això suposi cap obligació amb tu, modificar aquestes Condicions d´Ús sense avisar en qualsevol moment. Si continues utilitzant l’aplicació una vegada realitzada qualsevol modificació en aquestes Condicions d’Ús, aquesta utilització continuada constituirà l’acceptació per part teva d’aquestes modificacions. Si no accepteu aquestes Condicions d’ús ni accepteu quedar-hi subjecte, no heu d’utilitzar l’aplicació ni descarregar o utilitzar qualsevol programari relacionat. L’ús que feu de l’aplicació queda sota la vostra única responsabilitat. No tenim cap responsabilitat per l’eliminació o la incapacitat d’emmagatzemar o transmetre qualsevol contingut o altra informació mantinguda o transmesa per l’aplicació. No som responsables de la precisió o la fiabilitat de qualsevol informació o consell transmesos a través de laplicació. Podem, en qualsevol moment, limitar o interrompre el teu ús a la nostra única discreció. Fins al màxim que permet la llei, en cap cas no serem responsables per qualsevol pèrdua o dany relacionats. 

 1. Compromís

L’ Usuari es compromet a fer un ús correcte de l’APP, de conformitat amb la Llei, amb aquests Termes i Condicions d’Ús i amb els altres reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables. L’Usuari respondrà davant de SOFTOVI, SL i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions. 

És obligació de l’ Usuari informar i obtenir el consentiment dels seus socis i contactes per al tractament de les dades i per poder-los afegir a l’APP. 

 1. Procés contractació i pagament 

El procés de contractació de l’APP s‟inicia per part de l’Usuari donant-se d’alta a l’APP mitjançant el formulari de registre. L’alta inicial dóna a l’Usuari dret durant un mes a gaudir de la quota seleccionada. Així l’Usuari decideix si es vol subscriure i gaudir dels avantatges que ofereixen. Transcorregut aquest període de prova i si l’Usuari no desitja contractar la quota, no podrà fer servir la totalitat dels serveis que ofereix l’APP. Les quotes que ofereix l’APP estan disponibles aquí.  

Les quotes seran anuals. Donen accés a tots els serveis disponibles a l’APP segons el pla de servei escollit. Per a donar-se de baixa i no rebre el cobrament de la següent quota, cal informar-ho un mes abans de finalitzar l’any en curs. Fins que no finalitzi l’anualitat, tot i haver sol·licitat la baixa, l’usuari podrà gaudir de l’APP fins que l’anualitat finalitzi. El primer pagament es farà en finalitzar el període de prova a través de gir bancari, i els següents pagaments en la mateixa data dels anys posteriors. 

El pagament es realitzarà mitjançant gir bancari i serà recurrent, per això heu d’emplenar i acceptar el SEPA que se us enviarà via email un cop hagi transcorregut el període de prova. 

 1. Cancel·lació servei

L’ Usuari pot donar-se de baixa quan vulgui, com a molt un mes abans que finalitzi l’anualitat. Fins que no finalitzi el període contractat, tot i haver-se donat de baixa, l’usuari gaudirà dels avantatges com a subscriptor de la seva quota fins que el període de subscripció finalitzi. 

Això comporta la cancel·lació del compte i la impossibilitat d’accés a l’aplicació. Els serveis prestats abans no es veuen afectats. 

L’ Usuari podrà cancel·lar la condició de subscrit, enviant un correu electrònic des del seu compte a admin@gestioentitats.kinsta.cloud i indicant la voluntat de donar-se de baixa.

En relació amb les dades es mantindran bloquejats el temps legalment establert i se seguirà la política de privadesa i la clàusula 5 dels presents termes i condicions. 

Si el Client no procedix al pagament després de 15 dies després de la suspensió temporal, es resoldrà aquest contracte, causant la baixa definitiva del servei per incompliment del contracte per part seva. En aquest cas, el Client tindrà dret a consultar els continguts allotjats a l’APP a l’hora de suspendre’s el servei. Aquest dret s’ha d’exercir dins dels 30 dies posteriors a la suspensió del servei. Un cop transcorregut aquest termini de temps, el Proveïdor procedirà a eliminar tots els continguts. 

 1. Fur 

Aquests Termes i Condicions d’Ús es regeixen íntegrament per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol conflicte relatiu a la seva interpretació o aplicació, l’Usuari se sotmet expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona (Espanya).